Przetargi - RZD Zator

NOWY PRZETARG Nieograniczony - Sprzedaż składników majątkowych -Ogłosznie o wyborzenajkorzystniejszej oferty- patrz zakładka PRZETARGI * * *

Przejdź do treści

Przetargi

PRZETARGI

                                                                                                                  Zator, 13.05.2021r.
 
 
OGŁOSZENIE
                                   RYBACKI ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY W ZATORZE
                                           32-640 ZATOR , Ul. JANA PAWŁA  II 9/A
                     OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ
PODANYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

1.      Agregat prądotwórczy, nr inw. 5-03-1, cena wywoławcza - 540,00 zł netto
2.      Ładowacz chwytakowy Cyklop, nr inw. 1-05-8, cena wywoławcza – 1 200,00 zł netto
3.      Ładowacz chwytakowy Cyklop, nr inw. 5-05-3, cena wywoławcza – 1 200,00 zł netto
4.      Ładowacz chwytakowy Cyklop, nr inw. 5-05-4 cena wywoławcza – 1 200,00 zł netto
5.      Koparka KM-251,nr inw. 5/5-69, cena wywoławcza – 15 000,00 zł netto
6.      Koparka KM-251,nr inw. 5/5-75, cena wywoławcza – 15 000,00 zł netto
7.      Przyczepa nr rej. KOS 13LL, nr inw. 2/7-53, cena wywoławcza – 1 600,00 zł netto
8.      Ciągnik Ursus 2812 nr rej. KOS 72MF, nr inw. 4/7-30, cena wywoławcza –                  16 200,00 zł netto
9.      Ciągnik Ursus 2812 nr rej. KOS 65MF, nr inw. 5/7-43, cena wywoławcza –              17 700,00 zł netto
10.  Ciągnik Ursus 4512 nr rej. KOS 18MJ, nr inw. 5/7-45, cena wywoławcza –              20 300,00 zł netto
11.  Ciągnik Ursus  C-330 nr rej. KOS 07W6, nr inw. 5/7-40, cena wywoławcza –             9 900,00 zł netto
12.  Samochód ciężarowy Peugeot Partner nr rej. KOS 14924, nr inw. 5/7-47, cena wywoławcza – 8 600,00 zł netto
Przetarg ma charakter publiczny nieograniczony i przeprowadzany jest w formie przetargu pisemnego i prowadzony jest w walucie polskiej PLN.
Oferty pisemne należy składać za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w siedzibie Organizatora w godz. od 7.00 do 15.00 pokój sekretariat/księgowość nie później niż do dnia 04 czerwca 2021r. do godz. 15.00
Regulamin przetargu i formularz ofertowy wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych dostępny jest na stronie Organizatora www.rzdzator.pl w zakładce Przetargi.
Składniki majątkowe można obejrzeć w dniach od 17 maja 2021 do 4 czerwca 2021 r. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00 na terenie Gospodarstwa Rybackiego Spytkowice ul. Na stawach 1,  34-116 Spytkowice,  po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.
Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest Pan Michał Tatara – telefon 602 464 244.
Przystępujący do przetargu muszą wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Zatorze prowadzonego przez
BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr 12 2030 0045 1110 0000 0081 6920  w terminie do dnia 04.06.2021r.
Tytuł przelewu musi być zgodny z Regulaminem Przetargu Nieograniczonego Pisemnego     §5 pkt. 2.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od  zawarcia umowy  kupna -sprzedaży lub nie uiści pełnej ceny zakupionego towaru.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone  Organizator zwróci w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                   
Dokumenty do pobrania na sprzedaż składników majątkowych
Załacznik nr 1Regulamim
Załacznik nr 2
Klauzura RODO
Załacznik nr 3
Załacznik nr 4
Załacznik nr 5
Załacznik nr 6
Załacznik nr 7
Załacznik nr 8
Załacznik nr 9
Załacznik nr 10
Załacznik nr 11
Załacznik nr 12
Załacznik nr 13
Załacznik nr 14
Załacznik nr 15


Zapytanie ofertowe
dotyczące  sukcesywnej dostawy etyliny do samochodów służbowych, pojazdów  Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Zatorze w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
Zator 2020-09-08 15:36
Dokumenty do pobrania na dostawę etyliny
Załacznik nr 1Oświadczenie o spełnieniu warunków
Załacznik nr 2
 Oświadczenie dotyczące jakości paliw
Załacznik nr 3
Klauzura o przetwarzaniu danych osobowych
Załacznik nr 4
 Wzór umowy

2020-08-14
INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę paliw płynnych2020-08-10
INFORMACJA
z otwarcia ofert oraz zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyZapytanie ofertowe
dotyczące  sukcesywnej dostawy paliw płynnych do samochodów służbowych, pojazdów i  ciągników RZD w Zatorze w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
Zator 2020-07-28 13:36

2020-08-10
Zapytania i odpowiedzi

Zapytanie ofertowe - ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r  (j.t. Dz. U.z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) oraz Zarządzenie Nr 5/2016 Kierownika Instytutu z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień w IRŚ im. Stanisława Sakowicza. Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych, pojazdów i ciągników RZD w Zatorze w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy”

Zamawiający działając na podstawie przepisów 1rt. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania.
Przekazuje Wykonawcom odpowiedzi na złożone zapytania.

 1. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania :

 1. korektę nieaktualnego Rozporządzenia wskazanego w § 1 ust. 4 projektu umowy.
Aktualnym dokumentem regulującym kwestię norm jakościowych paliw ciekłych jest Rozporządzenie Ministra  Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1680 z późn. zm.).
2)      w nawiązaniu do § 4 ust. 1 projektu umowy wnosimy o potwierdzenie sposobu ustalania ceny oleju napędowego dostarczanego do dystrybutorów Zamawiającego:
- dostawca przy każdej dostawie dostarcza Zamawiającemu wydruk ze strony internetowej producenta paliw, zawierający hurtową cenę paliwa obowiązującą w danym dniu, od której odejmowany jest zaoferowany upust (lub dodawana marża jeśli dotyczy) oraz do której dodawany jest należny podatek VAT.
3)      Korektę brzmienia § 4 ust. 2 projektu umowy, aby termin płatności był liczony od dnia wystawienia faktury.
Z racji braku możliwości powzięcia informacji o dacie otrzymania faktury przez Zamawiającego oraz brakiem możliwości wprowadzenia do systemu księgowego Wykonawcy terminu płatności faktury w brzmieniu zaproponowanym przez Zamawiającego, a przez to brakiem możliwości automatycznej weryfikacji dochowania terminu płatności, co może wiązać się z błędnym naliczeniem odsetek za nieterminową wpłatę, proponujemy następujące brzmienie § 4 ust. 2 projektu umowy: „Należność za dostarczone paliwo rozliczana będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem na numer konta wskazany poniżej przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.”.
Jednocześnie informujemy, iż faktura dokumentująca dostawę jednostkową towaru do Zamawiającego jest zawsze wystawiana z datą tej dostawy, stąd dla ustalenia terminu zapłaty należności ujętej w danej fakturze nie jest konieczne jej dostarczenie Zamawiającemu.
4)      Wykreślenie postanowienia opisanego w § 4 ust. 3 i wprowadzenia następującego brzmienia:
Wykonawca zobowiązuje się do wysłana do Zamawiającego faktury za daną dostawę oleju napędowego w terminie do jednego dnia roboczego od dnia zrealizowania dostawy .”.
Zwracamy uwagę, iż do chwili zakończenia dostawy zarówno Wykonawca jak i Zamawiający nie są w stanie określić ilości dostarczonego paliwa z dokładnością do 1 litra. Jednocześnie w autocysternach nie jest montowany sprzęt i oprogramowanie umożliwiające wydruk faktur. Autocysterny mają jedynie możliwość wydrukowania informacji dot. zrealizowanej dostawy, jak m.in. ilość przelanego paliwa w litrach rzeczywistych oraz w temperaturze referencyjnej 15oC.
5)      Dodania do § 5 nowego ustępu o następującym brzmieniu.
W przypadku braku zapłaty przez Zamawiającego ceny sprzedaży towaru za dwie dostawy Wykonawca ma prawo wstrzymać kolejną dostawę towaru do czasu otrzymania zapłaty. Niezależnie od uprawnienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu Wykonawca ma prawo, po uprzednim wystosowaniu do Zamawiającego wezwania do zapłaty, rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia. Takie zachowanie Wykonawcy nie będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy”.

6)      obniżenie kary opisanej w § 6 ust. 1 lit. b) wzoru umowy do wysokości 3% wartości brutto umowy – w opinii wykonawcy kara w zaproponowanej wysokości 500 zł za dzień opóźnienia wydaje się wygórowana i nieadekwatna do naruszeń oraz do wartości umowy. Stwierdzenie to wyrażamy jako doświadczony uczestnik wielu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Zgodnie z orzecznictwem kara umowna pełni funkcję odszkodowawczo – kompensacyjną, która ma za zadanie wzajemne pobudzanie stron umowy do spełniania przez nie swoich obowiązków wynikających z umowy. Jednocześnie zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 października 2016 r. (sygn. akt I ACa 1673/15) przy ocenie, czy nakładana kara umowna jest zbyt wysoka należy brać również relację między wysokością zastrzeżonej kary umownej a wysokością wynagrodzenia należnego stronie zobowiązanej do zapłaty kary umownej. W naszej opinii w przypadku przedmiotowych kar umownych powyższe relacje są zdecydowanie zbliżone. Zastosowanie przedmiotowych kar umownych może dojść do sytuacji, w której wykonawca obarczany zostanie ryzykiem niewspółmiernym do realizowanych zadań oraz kwoty zamówienia.
7)      Wprowadzenia do umowy poniższych postanowień umowy dot. tzw. Siły wyższej:
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie lub brak dostawy, chyba że wynikają one z przyczyn leżących po jego stronie. Wykonawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie lub brak dostawy, jeżeli są one następstwem:
a) zdarzeń stanowiących przypadku „siły wyższej” (jak np. zamach terrorystyczny, zamieszki, demonstracje, stan nadzwyczajny lub wyjątkowy, klęska żywiołowa), bądź
b) na skutek następstw rozprzestrzeniania się obecnie na terenie RP wirusa SARS-CoV-2, mogących mieć wpływ na terminowość wykonania dostaw (w tym problemów z zapewnieniem osób koniecznych do realizacji dostaw,  etc.), bądź
c) wprowadzenia ograniczeń lub innych restrykcji organizacji ruchu w miejscu dostawy lub na trasie do miejsca dostawy obowiązujących w terminie dostawy.
W razie zniesienia wprowadzonych wcześniej ograniczeń lub innych restrykcji organizacji ruchu w miejscu dostawy lub na trasie do miejsca dostawy Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Wykonawcę w czasie pozwalającym na przygotowanie dostawy nie później jednak niż dzień przed terminem dostawy. W razie opóźnienia w dostawie lub braku dostawy z w/w przyczyn Zamawiający nie będzie formułował wobec Wykonawcy żadnych roszczeń lub pretensji

8)      Udzielenie informacji o sposobie fakturowania (rozliczania) dostarczonego paliwa.
Jednocześnie wnioskujemy, aby dostarczane paliwo było fakturowane w stosowanym w temperaturze referencyjnej 15oC. W hurtowym obrocie paliwami stosuje się powszechnie rozliczenie wyrażone w litrach gotowego wyrobu w temperaturze 15°C. Również ceny publikowane na stronach internetowych producentów paliw odnoszą się do temperatury referencyjnej. Odniesienie się do cen producenta, które podawane są w 15°C naszym zdaniem oznacza także konieczność rozliczenia w 15°C. Wynika to z zasady matematycznej gdzie wartość mianowana w określony sposób (np. zł/l w temperaturze 15°C) pomniejszona o zł lub % daje tę samą wartość mianowaną czyli zł/l w 15°C.  

Odpowiedzi:
 1. Zamawiający  skoryguje
 2. Zamawiający   nie dopuszcza
 3. Zamawiający   nie dopuszcza
 4. Zamawiający   nie dopuszcza
 5. Zamawiający   nie dopuszcza
 6. Zamawiający  nie dopuszcza
 7. Zamawiający  nie dopuszcza
 8. Zamawiający  dopuszcza

Dokumenty do pobrania na dostawę paliw
OfertaFormularz ofertowy
Załacznik nr 1Oświadczenie o spełnieniu warunków
Załacznik nr 2
Załacznik nr 3
Klauzura o przetwarzaniu danych osobowych
Załacznik nr 4

Zamówienie publiczne na wykonanie ogrodzenia

Aktualne

Zator, dnia 06.07.2020 r.
Zam. Pub. 2/2020
L. dz.  590/ 2020
ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru wykonawcy ogrodzenia terenu w IRŚ Olsztyn Rybackim Zakładzie Doświadczalnym w  Zatorze w Gospodarstwie Rybackim Bugaj
obejmujące:

 • przygotowawcze roboty rozbiórkowe, dostawę i montaż ogrodzenia, bram i furtek  


postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania o cenę o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r  (j.t. Dz. U.z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) oraz Zarządzenie Nr 5/2016 Kierownika Instytutu z dnia 16 lutego 2016r w sprawie Regulaminu udzielania zamówień w IRŚ im. Stanisława Sakowicza.

Zamawiający zaprasza do składania ofert na przedmiot niniejszego Zapytania Ofertowego.  

l.p.

I
Dane Zamawiającego
Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie Rybacki  Zakład Doświadczalny w Zatorze adres: ul. Jana Pawła II 9/A, 32-640 Zator,
REGON: 000080192-00027, NIP: 7390202079, tel.: (33) 8412 128, Fax: (33) 8410 585, e-mail:  biuro@rzdzator.pl; strona internetowa: www.rzdzator.pl
II
Miejsce upublicznienia Zapytania Ofertowego
Strona www Zamawiającego: www.rzdzator.pl (zakładka przetargi)

III
Data upublicznienia Zapytania Ofertowego
06 lipiec 2020
IV
Przedmiot zamówienia
dostawę i montaż ogrodzenia, bram i furtek  
V
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podmiotu, który wykona roboty zgodnie z przedmiarem robót będącym integralną częścią Zapytania Ofertowego (załącznik nr 3) oraz poniższym opisem przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
 1. Ogrodzenie:
 1. demontaż zniszczonego ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetowych prefabrykowanych osadzonych w gruncie,
 2. roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
 3. ręczne karczowanie drzew o średnicy 16-25 cm, usunięcie i spalenie pozostałości po karczowaniu
 4. ogrodzenie z siatki o wysokości 1,5m na słupkach stalowych okrągłych ocynkowanych o rozstawie 2,5m osadzonych w gruncie i obetonowanych
 5. plantowanie (obrobienie na czysto) terenu wokół ogrodzenia

 1. zamontowanie bramy dwuskrzydłowej wypełnionej panelem  o wymiarach 500 x150cm
 2. zamontowanie furtki o wymiarach 100x150 cm z kształtowników stalowych

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się na terenie Gospodarstwa Rybackiego Bugaj ul. Stawowa 2- realizowane będzie na działkach   p.g 1/3 obr.12 Zator Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze
VI
Postanowienia ogólne
 1. Ofertę może złożyć podmiot spełniający warunki określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.
 2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
 3. Załączniki do niniejszego Zapytania Ofertowego stanowią jego integralną część.
 4. Wykonawca zwany jest również jako „Oferent”.

VII
Termin wykonania przedmiotu zamówienia  
 1. Termin wykonania całego przedmiotu zamówienia: maksymalnie do dnia30.09. 2020 roku.
 2. Przez termin wykonania przedmiotu zamówienia rozumie się termin podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Protokół końcowy odbioru przedmiotu zamówienia, podpisany przez obie strony, jest podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę. Faktura płatna w terminie 15 dni liczonych od momentu jej prawidłowego wystawienia i doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę.
VIII
Opis sposobu przygotowania oferty
 1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej.
 2. Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 3. Oferta powinna zawierać:
 1. oferowaną cenę netto i brutto za wykonanie całego Przedmiotu Zapytania Ofertowego (cena ryczałtowa);
 2. termin ważności oferty - 30 dni, liczonych od terminu składania ofert;
 3. nazwę i adres wykonawcy, telefon/e-mail oraz numer NIP/KRS/REGON,
  o ile dany numer identyfikacyjny wykonawca posiada oraz podpis wykonawcy (odpowiednio osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy);  
 4. datę sporządzenia oferty.
 5. klauzule dotyczącą możliwego przetwarzania danych osobowych osób fizycznych przez Oferenta zgodnie z przepisami RODO o treści:
Oświadczam, że oferent wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie wyżej opisanego zamówienia, o ile takie dane zostały przez oferenta pozyskane”
 1. Oferent zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:
 1. Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego Załączniki nr 2 do Zapytania Ofertowego.
 2. Aktualny odpis z dokumentów rejestrowych Oferenta (KRS/CEIDG lub inny tożsamy dokument).
 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert. Zamawiający może zwrócić się do Oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania złożoną ofertą. W przypadku zmiany terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem pierwotnego terminu składania ofert, chyba że Oferent wyrazi zgodę na to, iż termin ten rozpoczyna bieg od upływu zmienionego (nowego) terminu składania ofert.
IX
Opis sposobu obliczania ceny (wynagrodzenia)
Cena (wynagrodzenie) oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia w tym również koszty towarzyszące wykonaniu prac. Cena ma charakter ryczałtowy.
X
Miejsce i termin złożenia oferty
 1. Oferty można składać do dnia 03.08. 2020 roku do godziny 12.00 (termin składania ofert).
 2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście (również przez posłańca) w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, z tytułem: „Oferta na wykonanie ogrodzenia terenu  w IRŚ Olsztyn RZD Zator  w Gospodarstwie Rybackim Bugaj  obejmujące: przygotowawcze roboty rozbiórkowe, dostawę i montaż ogrodzenia, bram i furtek” na adres Zamawiającego: Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze, ul. Jana Pawła II 9/A, 32-640 Zator, z dopiskiem na kopercie: „Nie otwierać przed godz. 12.00 w dniu  03.08.2020  roku (miejsce składania ofert).
 3. Wiążąca jest data i godzina wpływu (doręczenia) oferty do Zamawiającego na adres wskazany w pkt. 2 powyżej. Biuro Zamawiającego czynne jest w godz. Od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
 4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez jej otwierania.
 5. Na kopercie winien znajdować się adres Wykonawcy.
 6. Oferent może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian (zawierające zmiany, poprawki, modyfikacje czy uzupełnienia do złożonej oferty) przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w odpowiednio oznaczonej kopercie oznakowanej napisem „Zmiana”. Koperty oznaczone napisem „Zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Oferenta, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
 7. Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samym zasad jak wprowadzanie zmian, poprawek, modyfikacji czy uzupełnień z dodatkowym napisem na kopercie: „Wycofanie”. Koperty oznaczone w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po potwierdzeniu poprawności złożenia koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.
XI
Termin otwarcia ofert i rozpatrzenia Zapytania Ofertowego
 1. Termin otwarcia i rozpatrzenia ofert:  03.08.2020 godz. 14.00
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert (tj. do dnia wyboru najkorzystniejszej z nich).
 3. Wyniki zostaną opublikowane do 7 dni w sposób w jaki zostało opublikowane Zapytanie Ofertowe.
 4. Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy Oferent, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 5. Wybór oferty zostanie udokumentowany protokołem postępowania o udzielenie zamówienia.
 6. Z Oferentem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa, o treści określonej w załączniku nr 4 do Zapytania Ofertowego.
 7. Zamawiający wskaże miejsce i termin podpisania Umowy Oferentowi, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
XII
Warunki udziału
Wykonawcy ubiegający się o zamówienia muszą spełniać łącznie niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, zdolnością finansową i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego, zdolności finansowej i osób zdolnych do wykonania zamówienia - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca:
 1. zapewni, iż posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie związanym z przedmiotem Zapytania Ofertowego;
 2. zapewni, iż dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu Zapytania Ofertowego;
 3. zapewni, iż dysponuje lub będzie dysponować potencjałem technicznym pozwalającym na realizację przedmiotu Zapytania Ofertowego,
 4. zapewni, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli lub będzie pozwalała na wykonanie przedmiotu Zapytania Ofertowego.

Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie podpisanego oświadczenia stanowiącego element Formularza oferty – Załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego. Ocena spełniania wyżej opisanego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

 1. Wykonawca podlega odrzuceniu (wykluczeniu) z udziału w postępowaniu w przypadku istnienia powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, z zastrzeżeniem dotyczącym nie otrzymania żadnej oferty. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej.

Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie podpisanego oświadczenia stanowiącego element Formularza ofert – Załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego. Ocena spełniania wyżej opisanego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

Zamawiający gwarantuje sobie prawo żądania dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie wyżej wymienionych warunków od każdego z Oferentów, którzy złożą ważna ofertę.   
XII
Przesłanki odrzucenia oferty
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
 1. jej treść nie odpowiada treści Zapytania Ofertowego lub
 2. została złożona przez podmiot: niespełniający warunków udziału w postępowaniu lub powiązany osobowo lub kapitałowo określonym w pkt. XI Zapytania Ofertowego.
 3. została złożona po terminie składania ofert określonym w Zapytaniu Ofertowym.
XIV
Opis kryteriów i sposobu oceny ofert
 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
 2. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium: cena – 100%.
 2. Obliczenia w wyżej opisanym kryterium dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wyjaśnia się, że cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych uwzględniająca podatek VAT (cena brutto). Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt. Ważna oferta dotycząca wyboru Wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.
 3. Oceny Zamawiający dokona na podstawie następującego wzoru:
cena”: C = (Cn / Co) x 100    
gdzie:
C = liczba punktów przyznanych danej ofercie
Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert
Co = cena (brutto) oferty ocenianej
XV
Dodatkowe postanowienia
 1. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie (nie obowiązek) do
 1. zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy w wyniku przeprowadzonego Zapytania Ofertowego bez wyboru żadnej oferty;
 2. zmiany warunków udzielenia zamówienia, a w przypadkach, w których zmiany mogłyby mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania i otwarcia ofert o czas niezbędny na wprowadzenie przez Oferentów zmian w ofercie; dokonaną zmianę Zamawiający upubliczni na stronie internetowej, na której upubliczniono Zapytanie Ofertowe
 3. unieważnienia postępowania bez podania przyczyny – w każdym czasie aż do momentu podpisania Umowy z wybranym wykonawcą; a także w przypadku, gdy potencjalni wykonawcy nie złożyli co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania szczegółowych wyjaśnień i informacji od Oferentów dotyczących złożonych przez nich ofert.
 2. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 powyżej, Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, pomimo pisemnego wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 4. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela p.o.dyrektor dr inż. Jerzy Adamek, tel.: 602 464 243, 33 8412 128, biuro@rzdzator.pl.
XVI
RODO
 1. Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), „RODO”, informuję, że w zakresie danych objętych zakresem RODO:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia w ramach postępowania ofertowego opisanego na wstępie niniejszego dokumentu;
 3. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 4. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
XVII
Załączniki
 1. zał. nr.1 Formularz ofertowy.
 2. zał.nr.2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału.
 3. zał. nr.3 Przedmiar Robót
 4. zał. nr.4 Wzór umowy.

Zapraszamy do składania ofert!                                        ____________________________
/podpis kierownika Zamawiającego
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa, w tym zasadą konkurencyjności, oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Dokumenty do pobrania na wykonanie ogrodzenia
SIWZSIWZ
Załacznik nr 1Formularz ofertowy
Załacznik nr 2
  
Załacznik nr 3
  
Załacznik nr 4
  

Zamówienie publiczne na dostawę pasz

 
Zator 16.04.2020 r.

Instytytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze
ul. Jana Pawła II (A
32-640 Zator
Tel/fax (033)84 12 128, 841 05 85


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na dostawy paszy dla ryb

postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania o cenę o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r  (j.t. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) oraz Zarządzenie Nr 5/2016  
Kierownika Instytutu z dnia 16 lutego 2016r w sprawie Regulaminu udzielania zamówień w IRŚ im. Stanisława Sakowicza

1.Nazwa  i adres zamawiającego

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie  
Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze
ul.Jana pawła II 9A, 32-640 Zator
Tel.(077)4606321
Tel./fax:(033) 84 12 128, (33) 841 05 85
E-mail: biuro@rzdzator.pl
Adres internetowy: www.rzdzator.pl  
NIP 739 02 20 79
zwany dalej „ zamawiającym“ w postępowaniu o zamówienie publiczne pt.Dostawy pasz dla ryb  dla Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Zatorze

2.Tryb udzielenia zamówienia publicznego

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy  ustawy Prawo zamówień publicznych( tekst jednolity: (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy -    Kodeks Cywilny. Tryb postępowania zapytanie o cenę.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paszy wzrostowej i tuczowej  dla ryb, dla Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Zatorze – Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie w ilości ok.20 – 24 ton z możliwością zmniejszenia ok.15 – 20 %.
 2. Wspólny słownik zamówień (CPV):
Główny przedmiot; 15.71.00.00-8- pasza dla zwierząt hodowlanych i innych
Dodatkowe przedmioty: 15,71.10.00-5 – karma dla ryb

 1. Wymagania jakościowe i prawne dla paszy :
a/ wg Ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r o środkach żywienia zwierząt
   Dz.U. nr 123 poz.1350 z późn. zm.
b/ receptura paszy i jej wartość ekologiczna przyjazna środowisku naturalnemu zgodnie z ustaleniami i wymogami przepisów krajów UE
c/ pasza musi spełniać wymogi związane z ochroną środowiska odnośnie zanieczyszczeń substancjami metabolicznymi  
 1. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia”, który jest Załącznikiem nr 1 do SIWZ.
 2. Wymagania stawiane Wykonawcy:
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
          - Wykonawca zobowiązuje się realizować własnymi siłami pełen zakres rzeczowy  
            zamówienia.
 1. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1pkt.6 i pkt.7 Ustawy Pzp:
a/ termin wykonania – od maja do połowy października 2020 r.
b/ zastosowanie art.67 może wystąpić tylko w sytuacji ponadnormatywnego zapotrzebowania na paszę , której zamawiający nie był w stanie przewidzieć w dniu podpisania umowy

Szczegółowy opis zamówienia

Zapytanie dotyczy zakupu paszy ekstradowanej – tuczowej o granulacji 3.0, 4.5 i 6.0 mm o zawartości białka min 45 %, tłuszczu min.15 %. Szczegóły zawarte w zał.nr.1 - SIWZ

Przedmiot zamówienia obejmuje podział na dostawy:
 
Dostawa I – realizowana do 15 maja w ilości 600 kg – rozmiar 3.0 mm oraz 3000 kg – rozmiar 4.5 mm
Dostawa II – realizowana do 10  czerwca w ilości – 600 kg o rozmiarze 4.5 mm oraz 3000 kg o rozmiarze 4.5 mm.
Dostawa III –realizowana do 10  lipca w ilości 500 kg – rozmiar 3.0 mm, 3000 kg – rozmiar 4.5 mm i 700 kg – rozmiar 6.0 mm.
Dostawa IV – realizowana do 10 sierpnia w ilościach – 500 kg – rozmiar 3.0 mm, 3000 kg – rozmiar 4.5 mm oraz 700 kg – rozmiar 6.0 mm
Dostawa V – realizowana do 10 września w ilościach – 500 kg – rozmiar 3.0 mm, 2100 kg – rozmiar 4.5 mm oraz 1000 kg – rozmiar 6.0 mm
Dostawa VI – realizowana do 9 październiku w ilościach - 500 kg – rozmiar 3.0 mm, 2100 kg – rozmiar 4.5 mm oraz 1000 kg – rozmiar 6.0 mm

4.Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

 Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

5.Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych

6.Umowy ramowe

Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej

7. Aukcje elektroniczne

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

8. Dynamiczny system zakupów

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

9. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych, oraz minimalnych warunków, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

10. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia – wg harmonogramu dostaw

11. Opis warunków udziału w postępowaniu, oraz opisu sposobu dokonywania spełnienia tych warunków

 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy Pzp.
a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku na podstawie oświadczenia wykonawcy zgodnie z art. 22.ust.1 pkt.1 Ustawy Pzp. załączonego do oferty.
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia.
- Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w przedłożonych dokumentach oraz załączonego do oferty oświadczenia wykonawcy zgodnie z art. 22. ust.1 pkt.2 Ustawy Pzp.
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których dostępny potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia.
- Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku na podstawie oświadczenia wykonawcy zgodnie z art. 22. ust.1 pkt.3 Ustawy Pzp załączonego do oferty.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
- O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia.
- Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku na podstawie oświadczenia wykonawcy zgodnie z art. 22. ust.1 pkt. 4 Ustawy Pzp załączonego do oferty.
2. O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach / z tytułu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp.
3. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale VI niniejszej SIWZ, dołączonych do oferty.
4. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń lub dokumentów dołączonych do oferty Wykonawcy wg formuły „SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA „
5.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy


12. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.22 ust.1 Ustawy Pzp. do oferty należy załączyć:
- Oświadczenie z art.22 ust.1 Ustawy Pzp. wg Załącznika nr 3 do SIWZ;
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp. należy złożyć następujące dokumenty:
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wg Załącznika nr 4 do SIWZ;
2.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt.2 Ustawy Pzp. Wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt.2 Ustawy Pzp. (wg Załącznika nr. 4 do SIWZ.)
    2.2) Stosownie do zapisów art.24aa ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a
    tylko w odniesieniu do wykonawcy , którego oferta została oceniona jako
    najkorzystniejsza, dokona badania braku podstaw do wykluczenia

   3. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ   należy załączyć następujące dokumenty:

a) Podpisany formularz „Opis przedmiotu zamówienia”, wg Załącznika nr 1 do SIWZ;
b) Wypełniony i podpisany „Formularz ofertowy”, wg Załącznika nr 2 do SIWZ; 1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
  1. wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku – zał.  nr 1),

 1. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

4.0 Inne wymagane dokumenty które należy dołączyć do oferty:

4.1 Zaświadczenie właściwego Inspektoratu Weterynaryjnego , że Zakład Wykonawcy jest pod nadzorem  Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego i posiada numer identyfikacji weterynaryjnej .
4.2 Specyfikację techniczną oferowanej paszy (należy również podać parametry dotyczące stabilności paszy )
4.3 Certyfikat jakości oferowanej paszy.
W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem do podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego.
5. Wymienione powyżej Załączniki są integralną częścią niniejszej SIWZ. Zakazuje się zmiany ich oryginalnej treści.
7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
8. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w (art.25 ust. 1) Ustawy Pzp. zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert (art. 26 ust. 3 Ustawa Pzp.).
    9. Każdy Wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej   samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp – (na formularzu wg wzoru określonego w  załączniku nr 5 do SIWZ), zgodnie z poniższymi zasadami.
Oświadczenie musi być złożone w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,  o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (w sytuacji gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono przynajmniej dwie ofert. Oświadczenie należy kierować na adres: IRŚ Olsztyn Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze ul. Jana Pawła II 9/A , 32-640 Zator. Koniecznie z dopiskiem: Dotyczy zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę  pt. „Dostawa pasz dla ryb dla IRŚ Olsztyn Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze woj. Małopolskie Nr sprawy : Zam. Publ.1/2020


Wykonawca, który nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć informację o braku przynależności do grupy kapitałowej wraz z ofertą.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

13. Informacja o sposobie porozumienia się zamawiającego z wykonawcami, oraz przekazania oświadczeń i dokumentów

. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną, lub faksem. na adres:
Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze    ul. Jana Pawła II 9/A   32-640 ZATOR
Faks.: 33 8410585   E-mail: fishrzd@man.pl, biuro@rzdzator.pl
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień, niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. tj. do dnia   28.04. 2020
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający bez ujawnienia źródła zapytania przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, a także zamieszcza na swojej stronie internetowej www.http: //rzdzator.pl
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt.2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania (art.38 ust. 1 pkt.1a) Ustawy Pzp.
5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o którym mowa w pkt 2 niniejszego Rozdziału (art.38 ust. 1 pkt.1b) Ustawy Pzp.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść niniejszej specyfikacji. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
Wykonawcą, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieści ją na swojej stronie www.rzdzator.pl (art.38 ust. 4) Ustawy Pzp.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną. Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie pod adres: Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze ul. Jana Pawła II 9/A 32-640 Zator , ( 33) 8412 128,  lub na adres e-mail: biuro@rzdzator.pl
Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego


14. Osoby uprawnione do porozumienia się z wykonawcami
Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami są:
1. Sabina Ozga tel/fax. (033) 8412 128
   e-mail : biuro@rzdzator.pl
2.Jerzy Adamek Tel. (033) 8412 128, 602 464 243

W każdy dzień roboczy od 7.15 do 14.15

15. Wymagania dotyczące wadium

W niniejszym postępowaniu odstąpiono od pobierania wadium

16. Termin związania z ofertą

a/ termin związania ofertą wynosi : 30 dni
b/ bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni na podstawie (art. 85 ust.2 ) Ustawy Pzp.

4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, zawiadamiając o tym Zamawiającego.

17. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
 2. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 3. Ofertę należy złożyć w kopercie opisanej następująco:
Kopertę należy zaadresować : Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze ul. Jana Pawła II 9/A 32-640 Zator
Dostawy Pasz dla ryb dla Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Zatorze Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie ”                  
Koperta oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres wykonawcy.
 1. Dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną.
 2. Wskazanym jest, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i parafowane.
 3. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty w formie pisemnej przed terminem składania ofert.
 4. Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg. takich samych zasad jak złożona oferta tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem „ZMIANA” (pozostałe oznakowanie wg ust. 3).
 5. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte na sesji publicznego otwarcia ofert przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
 6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.
 7. Koperty oznakowane „WYCOFANIE” będą otwierane na sesji publicznego otwarcia ofert w pierwszej kolejności. Koperty z ofertami, których  dotyczy wycofanie nie będą otwierane.
 8. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.


18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego – pokój księgowość do dnia  6.05.2020 r.  do godz. 15.00
2.Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem jakim została oznakowana oferta.
3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez potwierdzenia
4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 8.05.2020 r. o godz.12.00 w siedzibie zamawiającego
5. Otwarcie ofert jest jawne
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy Orzy otwieraniu ofert, zamawiający prześle mu informację z otwarcia ofert, na pisemny wniosek.19. Odrzucenie ofert

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 1. Jest niezgodna z  Ustawą Pzp.
 2. Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem   (art. 87 ust.2 pkt.3) Ustawy Pzp.
 3. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 4. Zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 5. Zostanie złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 6. Zawierać będzie błędy w obliczeniu ceny.
 7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w (art. 87 ust.2 pkt.3) Ustawy Pzp.
 8. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
 9. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
 10. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
O odrzuceniu ofert Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając jednocześnie uzasadnienie faktyczne i prawne.

20. Modyfikacja treści (SIWZ) zmiana i wycofanie oferty

 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. Przed terminem składania ofert lub wycofać ofertę.
 2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak przy składaniu ofert z dopiskiem „ZAMIANA OFERTY”.
 3. Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA OFERTY” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
 4. Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
 5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

21. Korekta oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych

Zamawiający poprawi w ofercie:
 1. Oczywiste omyłki pisarskie,
 2. Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 3. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

22. Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli
 1. Nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu (atr.93 ust.1 pkt.1.) Ustawy Pzp.
 2. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
 3. W przypadku, o którym mowa w (art. 91 ust. 5) Ustawy Pzp. zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.
 4. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający powiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. W przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert Wykonawcy którzy złożyli oferty, a w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając jednocześnie uzasadnienie faktyczne i prawne.

23. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena  ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniająca cały zakres przedmiotu zamówienia,  oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.
1.Podstawą wyliczenia ceny jest formularz ofertowy; kalkulacja ceny ofertowej (zał.1)
2.Cena ofertowa musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie należne podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy oraz podatek od towarów i usług VAT
3.Zaleca się aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które niezbędne są do przygotowania i złożenia oferty oraz podpisania umowy.
4.Jeżeli wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który maiłby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego czy wybór oferty, będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
5.Cena ofertowa nie będzie podlegać waloryzacji w toku realizacji zamówienia
6.Cenę ofertową (zał.nr.1 do SIWZ) należy określić w złotych polskich z dokładnością do jednego miejsca po przecinku
7.Ceny jednostkowe (zał.nr.1 do SIWZ) należy określić w złotych polskich z dokładnością do 2-ch miejsc po przecinku.


Sposób obliczenia ceny:
cena ofertowa netto za 1 kg + podatek VAT = cena oferowana brutto za 1 kg  


20. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą


Cenę oferty należy podać w złotych polskich.

21. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów, oraz sposobu oceny ofert

1.Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się   kierował kryteriami, których znaczenie ( wagę ) określono punktami :
          
               oferowana najniższa cena (koszt zakupu ) brutto  = 100 pkt

W protokole postępowania zostanie wyliczona suma punktów przyznanych przez  członków komisji przetargowej tego kryterium, korygowana znaczeniem ( wagą )   wg następującej formuły:

                                            najniższa cena spośród ofert ważnych [ zł ]
ilość punktów za cenę [C]    ----------------------------------------------------------  x 100 pkt
                                             cena oferty rozpatrywanej [ zł ]                          

2. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za nie podlegające odrzuceniu.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która odpowiada zasadom określonym w ustawie  Prawo zamówień publicznych, spełnia wymagania określone w SIWZ i uzyska największą łączną ilość punktów, obliczonych wg powyższych formuł.  

1.Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba punktów przyznanych w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy który otrzyma  najwyższą ilość punktów.
2.Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ i w sumie w oparciu o wszystkie kryteria uzyska największą ilość punktów.

3.Dla porównania złożonych ofert Zamawiający przyjmie się cenę brutto.


22. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
        
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.  

4.1 - o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę, albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy ( firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby, albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
4.2 - o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
4.3 - o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie  faktyczne i prawne.
4.4 - niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt.5,  na stronie internetowej www.rzdzator.pl oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w swojej siedzibie w Zatorze.
4.5 Wybranemu  wykonawcy, zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy, zgodnie z  treścią art. 94. ust.1. ustawy Prawo zamówień publicznych.

23. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
    Zamawiający nie będzie żądał złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1.Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2.Umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem (art. 183) Ustawy Pzp, zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w (art.27 ust.2), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób z zastrzeżeniem okoliczności o których mowa w art. 94 ust. 2 pkt1 lit a) oraz 3 lit a), tj.
3.Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów o których mowa w niniejszym punkcie, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta, nie odrzucono żadnej oferty lub nie wykluczono z postępowania żadnego Wykonawcy.
24. Ogólne warunki umowy.
1.Termin realizacji umowy może ulec zmianie tylko w następujących okolicznościach:
1.1 działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajku) mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostaw;
1.2 wystąpienie okoliczności, których strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
 1. W przypadku zaistnienia którejś z wyżej wymienionych okoliczności, Strony ustalą nowy termin realizacji przedmiotu umowy, który będzie stanowił zapis w aneksie do umowy.

24. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, albo wzór umowy jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty wykonawcy.

25.Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

26. Zabezpieczenie umowy

W przypadku nie należytego wykonania umowy stosuje się przepisy kodeksu cywilnego

27. Zaliczki

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

28. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

   1.Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w   uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego  przepisów ustawy Pzp.
    2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia  przysługują również organizacjom wpisanym na listę , o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.
    3.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w  postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której Zamawiający jest zobowiązany na  podstawie ustawy Pzp.
   4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się  niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
   5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego  certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
   6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki  sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający  mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
   7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.
   8. Na Orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej stroną oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje  skarga do sądu.
   9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego , za  pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej  Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce
      pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 201r Prawo pocztowe ( tj. Dz. U.  z 2017 r. poz. 1481 ) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

29. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o zamówienie publiczne.

W niniejszym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa  
zamówień publicznych – „ Środki ochrony prawnej”. Zgodnie z art. 180 ust. 2 odwołanie  
przysługuje wyłącznie w zakresie: wyboru trybu zapytania o cenę; określenia warunków  
udziału w postępowaniu; wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia
, odrzucenia oferty odwołującego; opisu przedmiotu zamówienia; wyboru najkorzystniejszej  
oferty.  
30.  Spis załączników do SIWZ:

Załącznik - SIWZ – Pasze,
Załącznik nr 1 - - Opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 2 - - Formularz ofertowy,
Załącznik nr 3 - - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art.22 ust.1,
Załącznik nr 4 - - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania art.24 ust.1,
Załącznik nr 5 - - Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 6 - - Projekt umowy
                           
                                                                            ZATWIERDZAM :

                                                                                             Kierownik zamawiającego
                                                                                             p.o Dyrektor  RZD w Zatorze                                    

Dokumenty do pobrania na dostawy paszy dla ryb
Załacznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Załacznik nr 2
  
Załacznik nr 3
  
Załacznik nr 4
  
Załacznik nr 5
  
Załacznik nr 6
  


                    Ogłoszenie nr 510017675-N-2020                     z dnia 30-01-2020 r.                 
        
        

            Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie Rybacki Zakład  Doświadczalny w Zatorze: Zakup i dostawa nowoczesnej koparki  gąsiennicowej z ramieniem podwójnie łamanym
            
             OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy         


2020-01-09
Pytania i odpowiedzi

Przetarg nieograniczony - ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843) (dalej: ustawy Pzp). Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja parku maszynowego RZD Zator poprzez zakup nowoczesnej koparki gąsiennicowej z ramieniem podwójnie łamanym” na potrzeby Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Zatorze (woj. Małopolskie) – Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

Zamawiający działając na podstawie przepisów
1rt. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) tj. ?treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie?, przekazuje Wykonawcom odpowiedzi na złożone zapytania dotyczące treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Pytanie 1. Jako długoletni producent, a obecnie dystrybutor maszyn budowlanych, zwracamy się do Państwa z zapytaniem czy dopuszczacie w warunkach szczegółowych SIWZ na zakup     fabrycznie nowej koparki gąsienicowej poniższe parametry ( zmiany )  w odniesieniu do Waszego opisu przedmiotu zamówienia ?
1. Szerokość min. maszyny wynoszącą 2470 mm
2. Gąsienice stalowe o szerokości 600 mm
3. Obrót wysięgnika w prawo  53°
4. Głowicę uchylną z szybkozłączem hydraulicznym
5. Łyżki koparkowe  o szer. 400 i 900 mm i łyżkę skarpówkę o szer. 1800 mm              z ostrzami ze stali HARDOX lub łyżki koparkowe  o szer. 400 i 900 mm  z zębami ,  a  tylko łyżkę skarpówkę o szer. 1800 mm z ostrzem ze stali HARDOX
Zmiana powyższych parametrów technicznych maszyny na pewno nie obniży jej walorów oraz   przydatności w Państwa firmie i nie wpłynie na pogorszenie warunków pracy i jej eksploatacji
Odpowiedź.
Ad.1 Zamawiający dopuszcza, Ad.2 Zamawiający nie dopuszcza, Ad.3 Zamawiający dopuszcza, Ad.4 Zamawiający dopuszcza, Ad.5 Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie 2 Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania do postępowania pn " Modernizacja parku maszynowego RZD Zator poprzez zakup nowoczesnej koparki gąsiennicowej z ramieniem podwójnie łamanym”

1. Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis w §5 ust. 11 w taki sposób, aby wymianie podlegał trzykrotnie naprawiony ten sam istotny podzespół, a jeśli to nie przyniesie efektu to nastąpi wymiana sprzętu na nowy wolny od wad?
2. Czy Zamawiający w §5 ust. 12 zaakceptuje bezpłatne podstawienie maszyny zastępczej na czas naprawy powyżej ustalonego terminu i tym samym odstąpi od naliczania kar oraz żądania wymiany maszyny na nową?
3. Czy Zamawiający ustali termin naprawy nie dłuższy niż 14 dni roboczych? Dot. §5 ust. 9 wzoru umowy.
4. Czy Zamawiający potwierdza, że serwis w okresie pogwarancyjnym jest dodatkowo płatny nie wliczany w cenę ofertową?
5. Czy Zamawiający zgodzi się na szerokość maszyny 2350 mm?
6. Czy Zamawiający zgodzi się na Silnik o mocy 65 KM?
7. Czy Zamawiający zgodzi się na gąsienice stalowe o szerokości 600 mm?
8. Czy Zamawiający zgodzi się na jedną pompę wielotłoczkową o zmiennej wydajności?
9. Czy Zamawiający zgodzi się na wydajność hydrauliki min 190 bar?
10. Czy Zamawiający zgodzi się na lemiesz o wysokości 473 mm?
11. Czy Zamawiający zgodzi się na brak systemu automatycznego odpowietrzania silnika?
12. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 3 miesięcy od daty podpasania umowy?
13. Czy Zamawiający zgodzi się na kabinę z zabezpieczeniami ROPS/TOPS?
14. Czy Zamawiający zgodzi się na obrót wysięgnika w lewo o kąt 55 stopni?
15. Czy Zamawiający zgodzi się na wysokość załadunku 6304 mm?
16. Czy Zamawiający zgodzi się na głębokość kopania 3782 mm?
17. Czy Zamawiający mógłby określić szacunkowo ilość przepracowanych godzin w ciągu jednego roku?
Odpowiedź:
Ad.1 Zamawiający zmodyfikuje – wg. propozycji pytającego, Ad.2 Tak zamawiający zaakceptuje propozycję pytającego, Ad.3 Zamawiający dopuszcza, Ad.4 Zamawiający potwierdza, Ad.5 Tak zamawiający wyraża zgodę, Ad.6 Zamawiający nie wyraża zgody, Ad.7 Zamawiający nie wyraża zgody, Ad.8 Zamawiający nie wyraża zgody, Ad.9 Zamawiający nie wyraża zgody, Ad.10 Zamawiający wyraża zgodę, Ad.11 Zamawiający nie wyraża zgody, Ad.12 Zamawiający nie wyraża zgody, Ad.13 Zamawiający nie wyraża zgody, Ad.14 Zamawiający wyraża zgodę, Ad.15 Zamawiający wyraża zgodę, Ada.16 Zamawiający nie wyraża zgody, Ad.17 Zamawiający nie określi szacunkowo ilości przepracowanych godzin w ciągu roku.

Pytanie 3 Składam zapytanie odnośnie przetargu na „Modernizacja parku maszynowego RZD Zator poprzez zakup nowoczesnej koparki gąsienicowej z ramieniem podwójnie łamanym”
1.    Czy Zamawiający dopuszcza maszynę o szerokości 2300 mm ?
2.    Czy Zamawiający dopuszcza maszynę o z gąsienicami stalowymi o szerokości 600 mm?
3.    Czy Zamawiający dopuszcza maszynę bez   Automatyczny system napinania gąsienic, ale z napinaczem mechanicznym poprzez używanie smarownicy, a napięcie jest utrzymywane przez sprężynę
4.    Czy Zamawiający dopuszcza maszynę o z lemieszem podporowo- zgarniającym o wysokości 431 mm?
5.    Czy Zamawiający dopuszcza maszynę wyposażoną w diody sygnalizacyjne informujące o przeciążeniu jako alarm przeciążenia?
Odpowiedź
Ad.1 Tak zamawiający dopuszcza, Ad.2 Zamawiający nie dopuszcza maszyny o gąsienicach stalowych o szerokości 600 mm, Ad.3 zamawiający nie dopuszcza, Ad.4 Tak zamawiający dopuszcza
8.01.2020 r
Pytanie 4
Czy dopuszczacie w warunkach szczegółowych SIWZ na zakup     fabrycznie nowej koparki gąsienicowej poniższe parametry ( zmiany )  w odniesieniu do Waszego opisu przedmiotu zamówienia ?
1. Układ hydrauliczny zasilany jedną pompą wielotłoczkową i drugą niezawodną          i wydajną pompą zębatą.
2. Wysokość załadunku min. 6070 mm.
Odpowiedź:
Ad.1 Nie dopuszczamy, Ad.2 Dopuszczamy

2020-01-08
Informacja

W związku ze zmianami w SIWZ zamieszczonymi w ogłoszeniu o przetargu nr.639155-N-2019  z dnia 31.12.2019 r. informujemy, że wydłużony został termin składania ofert do dnia 16.01.2020 r. do godz.11. Otwarcie ofert 16.01.2020  godz. 11.15 .
Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:


Wprowadzono zmiany w SIWZ :

masa całkowita maszyny - min.8400 kg
szerokość maszyny - min.2200 mm
sinik wysokoprężny - min.65 KM
wysokość załadunku - min.6000 mm
obrót wysięgnika - w lewo min.55 stopni, w prawo min.53 stopnie2019-12-31


Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława  Sakowicza w Olsztynie Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze, adres ul.  Jana Pawła II 9/A, 32-640 Zator

Modernizacja parku maszynowego RZD Zator poprzez zakup nowoczesnej koparki gąsiennicowej z ramieniem podwójnie łamanym


Dokumenty do pobrania PDF
SIWZ z poprawkami
Zał nr 1
Formularz ofertowy
Zał nr 2
Opis parametrów
Zał nr 3
Formularz oświadczenia
Zał nr 4
Projekt umowy
Zał nr 5
Wykaz dostaw
Zał nr 6
Wzrór pełnomocnictwa
Zał nr 7
Wzór oświadczenia
(c) RZD Zator 2000 - 2021
Wróć do spisu treści