Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych w związku ze skierowaną korespondencją - RZD Zator

STRONA W PRZEBUDOWIE * * *

Przejdź do treści

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych w związku ze skierowaną korespondencją

 
Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych w związku ze skierowaną korespondencją do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Sakowicza – PIB, Rybacki Zakład Doświadczalny z siedzibą w Zatorze
(dotyczy to także korespondencji kierowanej poprzez formularze kontaktowe oraz pocztę elektroniczną)
  
Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO”) informujemy, że:
I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Sakowicza – PIB, Rybacki Zakład Doświadczalny z siedzibą w Zatorze, ul. Wiejska 15, 32-640 Laskowa
II. Inspektor Ochrony Danych
W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@rzdzator.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Sakowicza – PIB, Rybacki Zakład Doświadczalny z siedzibą w Zatorze, ul. Wiejska 15, 32-640 Laskowa
III. Cele i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w celu:
  1. obsługi przyjętej korespondencji i rozpatrzenia Pani/Pana sprawy, odpowiedzi na zadane za pomocą formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej zapytania;
  2. archiwalnym (dowodowych) będących realizacją zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
IV. Kategorie danych
Dane podstawowe / Dane identyfikacyjne (tzw. dane zwykłe: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, miejsce pracy).
Informujemy, że zawartość otrzymanej i prowadzonej korespondencji traktujemy jako dane nieustrukturyzowane, a więc jeśli korespondencja zawiera jakiekolwiek dane osobowe – inne niż dane osoby, z którą prowadzimy korespondencję – to uznajemy przetwarzanie takich danych za przetwarzanie nie wymagające identyfikacji zgodnie z art. 11 RODO.
V. Okres przetwarzania danych
Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi. Nie dłużej jednak niż 5 lat upływających od końca roku otrzymania wiadomości, gdyż taki planujemy okres retencji dla korespondencji, chyba że pojawi się konkretny powód dla ich dalszego przetwarzania (np. nawiążemy współpracę podpisując umowę), czyli zmieni się cel przetwarzania. Jeśli cel przetwarzania się zmieni, poinformujemy Panią/Pana o tym zgodnie z RODO.
VI. Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą zostać przekazane:
  1. Instytucjom upoważnionym na podstawie przepisów prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, PiP, towarzystwa ubezpieczeniowe, kancelarie prawne i audytorskie;
  2. Naszym podwykonawcom i usługodawcom (podmiotom przetwarzającym).
VII. Przekazywanie danych poza EOG
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do otrzymania kopii danych. W przypadku, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest zgoda to dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania udzielonej zgody oraz przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
IX. Źródło pochodzenia danych
Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana, bądź od osoby, którą Pani/Pan reprezentuje. W przypadku pozyskania danych osobowych bezpośrednio od Pani/Pana, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia Pani/Panu realizację celów wskazanych w pkt. III powyżej.
X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 
Nie będziemy wykorzystywać Pani/Pana danych w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.
(c) RZD Zator 2000 - 2024
Wróć do spisu treści