Klauzula informacyjna dla osoby wnioskującej do IRS-PIB, RZD z siedzibą w Zatorze - RZD Zator

STRONA W PRZEBUDOWIE * * *

Przejdź do treści

Klauzula informacyjna dla osoby wnioskującej do IRS-PIB, RZD z siedzibą w Zatorze

 
Klauzula informacyjna dla osoby wnioskującej
do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Sakowicza – PIB,
Rybacki Zakład Doświadczalny z siedzibą w Zatorze
  
Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO”) informujemy, że:
I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Sakowicza – PIB, Rybacki Zakład Doświadczalny z siedzibą w Zatorze, ul. Wiejska 15, 32-640 Laskowa

 
II. Inspektor Ochrony Danych
W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@rzdzator.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Sakowicza – PIB, Rybacki Zakład Doświadczalny z siedzibą w Zatorze, ul. Wiejska 15, 32-640 Laskowa

 
III. Cele i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane przetwarzane w celu:
  1. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  2. archiwalnym (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora w tym zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 
IV. Kategorie danych
Dane podstawowe / Dane identyfikacyjne (tzw. dane zwykłe np. imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, numer telefonu, adres e-mail.

 

 
V. Okres przetwarzania danych
Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi (nie dłużej niż 6 lat od czasu przekazania odpowiedzi w sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej).

VI. Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą zostać przekazane:
  1. Instytucjom upoważnionym na podstawie przepisów prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, PiP, towarzystwa ubezpieczeniowe, kancelarie prawne i audytorskie;
  2. Naszym podwykonawcom i usługodawcom (podmiotom przetwarzającym).

 
VII. Przekazywanie danych osobowych poza EOG
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  

VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do otrzymania kopii danych. W przypadku, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest zgoda to dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania udzielonej zgody oraz przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 
IX. Źródło pochodzenia danych
Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana, bądź od Pełnomocnika, który Panią/Pana reprezentuje. W przypadku pozyskania danych osobowych bezpośrednio od Pani/Pana, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia Pani/Panu realizację celów wskazanych w pkt. III powyżej.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Nie będziemy wykorzystywać Pani/Pana danych w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.
  

 

(c) RZD Zator 2000 - 2024
Wróć do spisu treści