Klauzula dla osób zaw. umowę - RZD Zator

STRONA W PRZEBUDOWIE * * *

Przejdź do treści

Klauzula dla osób zaw. umowę

 
Klauzula informacyjna dla osób zawierających i realizujących umowę
z Instytutem Rybactwa Śródlądowego im. Sakowicza – PIB,
Rybacki Zakład Doświadczalny z siedzibą w Zatorze

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Sakowicza – PIB, Rybacki Zakład Doświadczalny z siedzibą w Zatorze, ul. Wiejska 15, 32-640 Laskowa

II. Inspektor Ochrony Danych
W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@rzdzator.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Sakowicza – PIB, Rybacki Zakład Doświadczalny z siedzibą w Zatorze, ul. Wiejska 15, 32-640 Laskowa

III. Cele i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane przetwarzane w celu:
1. prowadzenia dokumentacji współpracy będącym obowiązkiem Administratora jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  1. prowadzenia dokumentacji współpracy o ile wymaga ona realizacji wewnętrznych zasad, polityk, procedur, regulaminów, instrukcji obowiązujących w spółce i będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z zarządzaniem przedsiębiorstwem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  2. ochrony żywotnych interesów współpracownika, np. w celu ratowania życia i zdrowia (podstawa z art. 9 ust. 2 lit. c RODO);
  3. archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora w tym zabezpieczenia  informacji   na   wypadek   prawnej   potrzeby   wykazania    faktów   (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. analitycznym (np. doboru świadczeń do potrzeb naszych współpracowników), optymalizacji procesów w spółce, budowania wiedzy o kompetencjach naszych współpracowników, analizy finansowej naszej spółki itp., będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 
IV. Kategorie danych
Dane podstawowe / Dane identyfikacyjne (tzw. dane zwykłe np. imię i nazwisko, numer telefonu, stanowisko, adres e-mail, a w szczególnie uzasadnionych sytuacjach numer dowodu osobistego. W przypadku   osób   uprawnionych   do   reprezentacji   Strony   Umowy:   dane   wynikające z Pełnomocnictwa (numer PESEL lub numer i seria dowodu osobistego).
 

V. Okres przetwarzania danych
Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi, nie dłużej jednak niż 6 lat od zakończenia umowy, w związku z którą przekazane zostały dane, o których mowa w niniejszym dokumencie.

 
VI. Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą zostać przekazane:
  1. Instytucjom upoważnionym na podstawie przepisów prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, PiP, towarzystwa ubezpieczeniowe, kancelarie prawne i audytorskie;
  2. Naszym podwykonawcom i usługodawcom (podmiotom przetwarzającym).

 
VII. Przekazywanie danych osobowych poza EOG
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 
VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do otrzymania kopii danych. W przypadku, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest zgoda to dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania udzielonej zgody oraz przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 
IX. Źródło pochodzenia danych
Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana, bądź od Podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje. W przypadku pozyskania danych osobowych bezpośrednio od Pani/Pana, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia Pani/Panu realizację celów wskazanych w pkt. III powyżej.
X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Nie będziemy wykorzystywać Pani/Pana danych w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.

 


(c) RZD Zator 2000 - 2024
Wróć do spisu treści