Klauzula dla kontrahenta - RZD Zator

STRONA W PRZEBUDOWIE * * *

Przejdź do treści

Klauzula dla kontrahenta

Klauzula informacyjna dla kontrahenta będącego osobą fizyczna lub osobą fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą do realizacji umowy z Instytutem Rybactwa Śródlądowego im. Sakowicza – PIB,
 
Rybacki Zakład Doświadczalny z siedzibą w Zatorze

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych jest Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Sakowicza – PIB, Rybacki Zakład Doświadczalny z siedzibą w Zatorze, ul. Wiejska 15, 32-640 Laskowa

II. Inspektor Ochrony Danych W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@rzdzator.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Sakowicza – PIB, Rybacki Zakład Doświadczalny z siedzibą w Zatorze, ul. Wiejska 15, 32-640 Laskowa

III. Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana dane przetwarzane są w celu:
1. zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2. prowadzenia dokumentacji współpracy będącej obowiązkiem Administratora - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym wynikających m.in. z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawie Ordynacja podatkowa, ustawach podatkowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
3. prowadzenia dokumentacji współpracy, o ile wymaga ona realizacji wewnętrznych zasad, polityk, procedur, regulaminów, instrukcji obowiązujących w spółce będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z zarządzaniem przedsiębiorstwem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. archiwalnym (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora w tym zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora ( podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


IV. Kategorie danych Dane podstawowe / Dane identyfikacyjne (tzw. dane zwykłe np. imię i nazwisko, numer telefonu, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail, a w szczególnie uzasadnionych sytuacjach numer dowodu osobistego. W przypadku osób uprawnionych do reprezentacji Strony Umowy: dane wynikające z Pełnomocnictwa (numer PESEL lub numer i seria dowodu osobistego).


V. Okres przetwarzania danych Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi, nie dłużej jednak niż 6 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze lub od zakończenia umowy/ współpracy, w ramach której pozyskane zostały Pani/Pana dane osobowe.VI. Odbiorcy danych Dane osobowe mogą zostać przekazane:
1. Instytucjom upoważnionym na podstawie przepisów prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, PiP, towarzystwa ubezpieczeniowe, kancelarie prawne i audytorskie;
2. Naszym podwykonawcom i usługodawcom (podmiotom przetwarzającym).
VII. Przekazywanie danych osobowych poza EOG
Pani/Pana dane osobowe, nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy


(c) RZD Zator 2000 - 2024
Wróć do spisu treści