KLauzula Kandydata - RZD Zator

STRONA W PRZEBUDOWIE * * *

Przejdź do treści

KLauzula Kandydata

 
Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy w związku z rekrutacją
w Instytucie Rybactwa Śródlądowego im. Sakowicza – PIB, Rybacki Zakład Doświadczalny
z siedzibą w Zatorze
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO”) informujemy, że:
I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Sakowicza – PIB, Rybacki Zakład Doświadczalny z siedzibą w Zatorze, ul. Wiejska 15, 32-640 Laskowa

 
II. Inspektor Ochrony Danych
W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@rzdzator.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Sakowicza – PIB, Rybacki Zakład Doświadczalny z siedzibą w Zatorze, ul. Wiejska 15, 32-640 Laskowa
III. Cele i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji:
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy;
Dodatkowo, o ile podanie tych danych jest niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych;
Oznacza, to, że dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia
o ile nie są niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku - dane dotyczące stanu cywilnego, statusu rodzinnego, zainteresowań, dodatkowych umiejętności lub kwalifikacji, zdjęcie i inne, które chce Pan/Pani podać w swojej ofercie przekazuje Pan/Pani dobrowolnie i zgadza się Pan/Pani na ich przetwarzanie.
Może Pani/Pan wyrazić również zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora.
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO w związku prawnie uzasadnionym interesem Administratora i zasadami prowadzenia rekrutacji przyjętych w spółce w zakresie adresu e-mail i numeru telefonu, w celu prawidłowego zarządzania prowadzonymi postępowaniami rekrutacyjnymi. Poprzez adres e-mail identyfikujemy zgłoszenie kandydata w systemie, natomiast podanie numeru telefonu pozwala na sprawne umówienie spotkania rekrutacyjnego i szybki kontakt z kandydatem.
IV. Zgoda oraz prawo wycofania zgody
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na:
  1. przetwarzanie danych wykraczających poza zakres określony w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.
  2. przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.
  3. udział w testach/kwestionariuszach/sprawdzeniu wiedzy oraz umiejętności jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.
Cofnięcie zgody można zrealizować wysyłając informacje na adres: iod@rzdzator.pl
V. Okres przetwarzania danych
Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania.
  1. dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż cztery miesiące od dnia zakończenia rekrutacji.
  2. w przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody lub administrator usunie dane wcześniej, jeżeli wycofana zostanie Pani/Pana zgoda przed upływem 12 miesięcy.
Terminy, o których mowa powyżej, liczone jako pierwszy dzień miesiąca po wskazanym w pkt. a i b maksymalnym terminie przetwarzania danych lub w pierwszym dniu miesiąca następującego po zakończeniu procesu rekrutacji.
VI. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane powierzane.
 

 
(c) RZD Zator 2000 - 2024
Wróć do spisu treści